Rodney Justo, Founder of The Atlanta Rhythm Section